Racordarea la rețeaua de gaze naturale

Cerere nouă gaze naturale

Racordarea la rețeaua de gaze naturale

Există mai multe situații în care este necesară depunerea unei cereri de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale:

Solicitarea se referă la realizarea unui branșament nou și după caz, a unei extinderi de conductă.

Te poți afla în una din următoarele situații:

 1. Pe stradă există o conductă de gaz -> ai nevoie de branșament
 2. Pe stradă nu există o conductă de gaz -> ai nevoie de extindere de conductă și branșament

Etapele pe care trebuie să le parcurgi pentru racordarea la rețeaua de distribuție gaze naturale:

Racordarea la sistemul de distribuție se realizează în condiții reglementate, conform următoarelor acte normative:

 1. Legea 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificări și completări ulterioare;
 2. Ordinul 18/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
 3. Ordinul 156/2020 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;
 4. Ordinul 89/2018 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Rețeaua de distribuție gaze naturale

Acestea sunt zonele geografice în care poţi solicita racordarea la rețeaua de distribuție gaze naturale.

Cerințele tehnice și de SSM-SU-PM privind proiectarea și execuţia extinderilor de conducte și a racordurilor în sistemele de distribuţie a gazelor naturale ale S.C. Delgaz Grid S.A. pot fi consultate aici.

Întrebări frecvente

 1. Pentru alimentarea cu gaze naturale a unui loc de consum trebuie să depui o cerere de racordare (model aici) însoţită de documentele specificate în cerere.

  E posibil ca în funcție de tipul de client să fie nevoie să ne transmiți și dovada achitării tarifului de analiză a cererii de racordare (detalii aici).

 2. Poți adresa solicitarea ta de racordare în mod direct - la unul din Centrele de Relații cu Publicul sau electronic - prin crearea unui cont pe platforma online I connect, accesând acest link.

  Datele de contact ale Centrelor de Relații cu Publicul sunt disponibile aici.

 3. Durata racordării este reglementată, pentru fiecare etapă aferentă racordării existând un termen precizat în legislația în vigoare.

  Termenul maximal în care trebuie finalizată racordarea este de 300 zile; pentru realizarea instalației de utilizare de proprietatea ta, ai la dispoziție încă maximum 180 de zile, după finalizarea racordării; precizăm că instalația de utilizare de pe proprietatea ta pentru care ești reponsabil și care trebuie făcută cu o firmă autorizată ANRE se poate realiza în paralel cu lucrările aferente racordării.

 4. Pașii care trebuie parcurși în procesul de racordare sunt disponibili aici.

 5. În maximum 5 zile de la primirea solicitării de racordare, Delgaz Grid va aloca o un manager de racordare - responsabil de lucrarea ta; datele de contact ale managerului de racordare responsabil sunt disponibile pe soluția tehnică de alimentare care îți este transmisă odată cu Avizul Tehnic de Racordare.

 6. Similar cu realizarea oricărei construcții, lucrările pentru racordare se supun normelor legislației în vigoare, în domeniul construcțiilor; astfel, sunt necesare activități de proiectare, solicitare și obținere certificat urbanism, avize deținători utilități, autorizație de construire.

  Responsabilitatea pentru derularea eficientă este a tuturor părților implicate - Delgaz Grid, autorități locale, deținători utilități și implicit, a ta; Asigură-te că ne transmiți în timp util informațiile și documentele necesare în derularea procesului.

 7. Toate lucrările necesare racordării sunt finanțate de Delgaz Grid , pentru toți clienții casnici, respectiv pentru clienți noncasnici - a căror instalație de extindere și branșare nu depășește 2500 m.

  Costurile aferente realizării instalației de utilizare de pe proprietatea ta, a achiziționării centralei termice sunt suportate exclusiv de tine.

 8. În cazul în care alegi să finanțezi tu lucrările și să le realizezi prin intermediul unui operator economic atestat ANRE, ales de tine, Delgaz Grid îți va rambursa cheltuielile efectuate cu racordarea într-un interval de 5 ani după punerea în funcțiune a instalației de utilizare.

  În cazul în care ești dezvoltator imobiliar, Delgaz Grid îți va rambursa o parte din cheltuieli, în limita eficienței, numai după ce numărul total al instalațiilor de utilizare ale utilizatorilor individuali, clienți finali, puse în funcțiune, reprezintă cel puţin 80% din numărul total al instalațiilor de utilizare din ansamblu.

 9. Autorizația de construire e obligatorie pentru construcțiile care nu au înscriere în CF, fiind documentul care atestă edificarea unei construcții; având în vedere prevederile Regulamentului de racordare în vigoare, coroborat cu prevederile Normelor tehnice NTPEE -2018, nu pot fi alimentate cu gaze naturale imobile pe care nu sunt edificate construcții.

  În cazul în care ești dezvoltator imobiliar, este obligatorie prezentarea autorizației de construire pentru construcțiile ce urmează a fi alimentate cu gaze naturale la momentul încheierii contractului de racordare.

 10. Sistemele de alimentare cu gaze naturale, inclusiv construcțiile și instalațiile aferente, se proiectează si execută astfel încât să corespundă cerințelor esențiale de calitate în construcții, respectiv Normelor tehnice în vigoare, de către operatori economici atestați ANRE pentru realizarea acestor lucrări.

  Delgaz Grid se asigură, prin personal dedicat, că lucrările efectuate în sistemul de distribuție răspund cerințelor și normelor legale în vigoare.

 11. Lucrările necesare racordării pot fi realizate și prin intermediul unui operator economic selectat de tine, autorizat ANRE .

  Delgaz Grid va rambursa cheltuielile efectuate cu racordarea într-un interval de 5 ani după punerea în funcțiune a instalației de utilizare.

 12. În cazul în care consideri că ai posibilitatea de a realiza lucrările într-un interval de timp mai scurt decât cel comunicat de Delgaz Grid, ai posibilitatea de a alege un operator economic autorizat ANRE care să efectueze lucrările aferente racordării.

  Delgaz Grid va rambursa cheltuielile efectuate cu racordarea într-un interval de 5 ani după punerea în funcțiune a instalației de utilizare.

 13. Realizarea și finanțarea instalației de utilizare este exclusiv în sarcina ta; în acest scop, te poți adresa unui operator economic autorizat ANRE în vederea încheierii unui contract pentru proiectarea și execuția instalației de utilizare.

  Instalația de utilizare de pe proprietatea ta se poate realiza în paralel cu lucrările aferente racordării.

 14. Instalația de racordare face legătura între instalația de utilizare - de pe proprietatea ta și conducta de alimentare cu gaze naturale de pe strada din fața construcției tale. De regulă, instalația de racordare se termină cu postul de reglare/ măsurare care este amplasat la limita de proprietate; instalația de racordare face parte din sistemul de distribuție exploatat de operatorul de distribuție.

  Instalația de utilizare reprezintă ansamblul de conducte și aparate consumatoare de combustibili gazoși - amplasați pe proprietatea ta; toate responsabilitățile pentru realizarea și funcționarea în siguranță a instalației de utilizare sunt ale tale;

 15. Centrala termica este un aparat montat în instalația de utilizare și, la fel ca în cazul acesteia, toate costurile aferente achiziționării și montării sunt suportate de tine.

 16. Dacă vrei să îți pui contor separat, trebuie să parcurgi pașii descriși aici.

 17. Ansamblul activităților pe care Delgaz Grid trebuie să le întreprindă și implicit, finanțeze, în vederea realizării racordării , sunt descrise în Regulamentul de racordare; obținerea acordului de racordare la o conductă - proprietate a terților, de către solicitant, nu este menționată ca fiind în obligația Delgaz Grid, ci în obligația solicitantului.

  În cazul în care conducta la care urmează a se face racordarea este proprietatea Delgaz Grid nu este necesar accept racordare.

 18. Deoarece urmează ca obiective ale sistemului de distribuție - adică branșamentul, să fie amplasat pe o proprietate privată, conform prevederilor legale în vigoare (Legea 123/2012, respectiv NTPEE -2018) e obligatoriu să fie asigurat dreptul de uz și servitute în favoarea Delgaz Grid, în vederea amplasării, exploatării, respectiv asigurării accesului permanent la aceste obiective.

 19. Pentru a veni în întâmpinarea clienților noștri, în cazul în care nu poți aduce declarație din partea tuturor proprietarilor căii de acces pe care urmează a se amplasa branșamentul, ne poți aduce o declarație notarială prin care îți asumi responsabilitatea pentru posibile viitoare litigii pe această speță, declarație ce va prevede acordarea dreptului de uz și servitute.

 20. Dacă te hotărăști să ne adresezi o solicitare pentru alimentarea cu gaze naturale, te rugăm să te asiguri că ne transmiți toate informațiile și documentele necesare , precizate aici.

  Totodată, dacă ești client noncasnic, va trebui să achiți tariful de analiză al cererii de racordare, conform facturii pe care o vom emite.

  Nu în ultimul rând, ține cont de faptul că ai obligația de a-ți pune în funcțiune instalația de utilizare a gazelor naturale într-un interval de maximum 180 de zile de la punerea în funcțiune a instalației de racordare. În cazul în care solicitantul nu își îndeplinești această obligație, va trebui să plătești către Delgaz Grid o penalitate în cuantum de 0,5% din valoarea lucrarilor/pe zi întârziere, fără ca totalul penalităților să depășească valoarea lucrarilor de racordare.

 21. Cererea de racordare, însoțită de toate documentele precizate în cerere, poate fi depusă de solicitant sau de o persoană desemnată ca mandatar; rolul de mandatar poate fi îndeplinit de orice entitate - inclusiv autoritatea locală, în baza unui contract de mandat, încheiat conform prevederilor legale în vigoare.

 22. Delgaz Grid poate da curs soluționării cererilor de racordare dintr-o unitate administrativ teritorială în care serviciul de distribuție e concesionat de Delgaz Grid.

 23. Delgaz Grid - în calitate de operator de dsitribuție licențiat, are obligația de a asigura accesul unor noi solicitanţi la sistemul de distribuție a gazelor naturale, în condițiile Legii 123/2012 - cu modificări și completări ulterioare.

  Astfel, în situația în care soluția tehnică de racordare la sistemul de distribuție (SD) impune racordarea la o conductă de distribuție a gazelor naturale sau la un alt SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, proprietate a terților, solicitantul este obligat să depună odată cu cererea de racordare la SD ori acceptul proprietarului conductei ori acordului solicitantului de acces privind despăgubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să îl despăgubească pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiţia făcută;

 24. Beneficiarul lucrării - adică solicitantul are obligația să prezinte proiectantului acordul/acordurile investitorilor instalației de utilizare comune sau acordul privind despăgubirea conform Ordin ANRE nr.156/2020, Art.9, alin b).

 25. Atunci când dorești să alimentezi cu gaz un imobil, primul pas este să te adresezi Delgaz Grid cu o cerere de racordare, însoțită de toate documentele specificate în cerere, detalii aici.

  În urma analizării cererii tale, Delgaz Grid va stabili soluția tehnică de alimentare, comunicându-ți, totodată, dacă sunt necesare documente suplimentare față de cele depuse inițial.

Informatii utile

Prevederi ale Contractului de Racordare Registrul electronic de evidenta a cererilor de racordare

Tarife aferente serviciilor prestate

Tarife