Prosumatori

Prosumatorii

Prosumatorul este clientul final, care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energia electrică din surse regenerabile, produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, in cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități și nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.

Condiții pentru a beneficia de prețul de vânzare a energiei electrice în calitate de prosumator

Pentru a beneficia de prețul prevăzut la art. 14 alin. (6.2) din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 1. a. activitatea principală a prosumatorului persoană juridică nu este producerea energiei electrice;
 2. b. puterea electrică instalată a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile este de cel mult 400 kW pe loc de consum;
 3. c. schema electrică a centralei electrice este realizată astfel încât energia electrică produsă din surse regenerabile este utilizată pentru alimentarea consumului propriu de energie electrică al prosumatorului, iar surplusul de energie electrică este livrat în rețeaua electrică, astfel încât alimentarea cu energie electrică a prosumatorului din rețeaua electrică și livrarea în rețeaua electrică a energiei electrice produse în respectiva centrală să se realizeze prin același racord;
 4. d. sistemul de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puțin citirea la distanță, integrabile în sisteme de măsurare inteligente, astfel încât să se asigure stabilirea, pe baza valorilor măsurate, a energiei electrice produse în centrala electrică din surse regenerabile de energie şi livrată în rețeaua electrică, precum şi a energiei electrice consumate din rețea;
 5. e. Să fie certificată calitatea de prosumator de către operatorul de distribuție.

Certificarea calității de prosumator de către operatorul de distribuție – Delgaz Grid SA se va face prin emiterea unui certificat de racordare pentru locul de consum și de producere respectiv completat, inclusiv, cu calitatea de prosumator.

Documente necesare certificării calității de prosumator

În vederea certificării calității de prosumator, se transmit operatorilor de distribuție - Delgaz Grid SA următoarele informații/documente:

 1. a. persoanele fizice/juridice, transmit informații privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, şi caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice ale contorului;
 2. b. persoanele juridice, certificatul constatator în original sau copie, emis de Oficiul Registrului Comerțului, cu informații complete care să reflecte situația la zi a solicitantului, prin care se dovedește că persoana juridică nu desfășoară ca activitate principală producerea de energie electrică;
 3. c. persoanele fizice, declarația pe proprie răspundere a prosumatorului persoană fizică din care să rezulte că acesta accesează/nu accesează programul, derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu, privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în rețeaua electrica de distributie.

Deținătorii de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, cu puteri electrice instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum, puse în funcțiune până la data de 01.01.2019, transmit operatorilor de distribuție o cerere de actualizare/emitere, după caz, a certificatului de racordare pentru locul de consum şi de producere respectiv, însoțită de informațiile/documentele prevăzute .

Deținătorii de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum, puse în funcțiune după data de 01.01.2019, transmit operatorilor de distribuție informațiile/documentele anterior menționate odată cu depunerea solicitării de racordare a locului de consum şi de producere, cu excepția informațiilor prevăzute la lit. a) care se transmit odată cu dosarul instalației de utilizare întocmit de executantul acesteia.

Procesul de racordare al prosumatorilor

Costuri și programe de finanțare

Pentru finanțare, persoanele fizice pot accesa programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în rețeaua națională derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu - Consultă pagina de internet a AFM

Costurile cu achiziția şi montarea, inclusiv sigilarea contoarelor de măsurare a energiei electrice din instalațiile prosumatorului, se suportă după cum urmează:

 1. a) în cazul persoanelor juridice, de către prosumator pentru contorul de măsurare a energiei electrice produse de centrală, inclusiv sistemul de comunicație aferent, precum şi pentru celelalte contoare de măsurare a energiei electrice necesare la determinarea energiei electrice care beneficiază de prețul prevăzut la art. 14 alin. 6(2) in Legea 220/2008, inclusiv sistemul de comunicație aferent acestor contoare, dacă schema electrică a centralei electrice conține sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care poate fi alimentat cu energie electrică din rețeaua electrică;
 2. b) în cazul persoanelor fizice care accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în rețeaua națională derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu:
  1. (i) de către Administrația Fondului pentru Mediu pentru un contor de măsurare a energiei electrice produse de centrală, inclusiv sistemul de comunicație, cu excepția costurilor cu sigilarea acestuia care sunt suportate de către prosumator;
  2. (ii) de către prosumator pentru celelalte contoare de măsurare a energiei electrice necesare la determinarea energiei electrice care beneficiază de prețul prevăzut la art. 14 alin. 6(2) in Legea 220/2008, inclusiv sistemul de comunicație aferent acestor contoare, dacă schema electrică a centralei electrice conține sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care poate fi alimentat cu energie electrică din rețeaua electrică.
 3. c) în cazul persoanelor fizice care nu accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în rețeaua națională derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu, iar schema electrică a centralei electrice conține sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care poate fi alimentat cu energie electrică din rețeaua electrică:
  1. (i) de către operatorul de distribuție la rețelele căruia este racordată centrala electrică, pentru un contor de măsurare a energiei electrice produse de centrală, inclusiv sistemul de comunicație, costurile aferente fiind recunoscute în programul de investiții luat în considerare de autoritatea competentă la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice;
  2. (ii) de către prosumator pentru celelalte contoare de măsurare a energiei electrice necesare la determinarea energiei electrice care beneficiază de prețul prevăzut la art. 14 alin. 6(2) in Legea 220/2008, inclusiv sistemul de comunicație aferent acestor contoare.

Legislația și Reglementările aplicate prosumatorilor

 1. Lege nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 2. Ordinul ANRE nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;
 3. Ordinul ANRE nr. 102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public;
 4. Ordinul ANRE 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea"
 5. Ordinul ANRE 132/2020 privind modificarea și completarea Normei tehnice "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea", aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018"
 6. Ordinul nr. 15/2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor
 7. Ordinul nr. 19/2022 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor

Variantele actualizate/consolidate ale acestor documente se pot consulta și pe site “legislatie.just.ro” sau “www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie

Monitorizarea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, conform Ordinul ANRE 52/2021

 1. Anexa 8. Informații privind Prosumatorii racordați la rețeaua de distribuție

 2. Anexa 9.1. Lista cu avizele tehnice de racordare şi contractele de racordare emise pentru instalaţii de producere energie electrică din surse regenerabile

 3. Anexa 9.2. Lista cu certificatele de racordare emise pentru instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile

 4. Anexa 9.3. Lista cu instalațiile de producere energie electrică din SRE în faza de elaborare studiu de soluție în vederea obținerii Avizlui Tehnic de Racordare