Informații pentru proiectanții
de rețele electrice

Informații pentru proiectanții de rețele electrice

În conformitate cu H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice și Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţia tehnică pentru execuția retelelor de electricitate va include planul de situaţie, întocmit în sistemul de proiecţie stereografic 1970, vizat de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorială, pe care se reprezintă rețelele de electricitate/obiectivele, descrise prin elementele topografice determinante.

Planşe documentaţie tehnică

În vederea realizării planşelor din documentaţia tehnică, în sistemul de proiecţie stereografic 1970, vă punem la dispoziţie şablonul de mai jos însoţit de specificaţiile privind utilizarea acestuia.

Fişierul *.dwg, cuprinzând planurile, fișierele excel completate cu atribute şi copia avizului tehnic vor fi transmise Serviciului GIS din cadrul Delgaz Grid S.A. pentru validarea informaţiei.

Avizul privind acceptarea planşelor va fi transmis proiectantului prin e-mail.

Documentaţia tehnică verificată conform cerinţelor legislaţiei în vigoare de către verificatori de proiecte atestaţi - inclusiv avizul Serviciului GIS, va fi depusă la sediul Delgaz Grid S.A. în vederea evaluării specificaţiilor tehnico-economice. Șablon branșamente standard Șablon investiții și branșamente nestandard

Date de contact

Biroul GIS Energie Electrică gis.electricitate@delgaz-grid.ro