Informații pentru proiectanții
de rețele electrice

Informații pentru proiectanții de rețele electrice

În conformitate cu H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice și Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţia tehnică pentru execuția retelelor de electricitate va include planul de situaţie, întocmit în sistemul de proiecţie stereografic 1970, pe care se reprezintă rețelele de electricitate/obiectivele.

Planşe documentaţie tehnică

În vederea realizării planşelor din documentaţia tehnică, conform cerințelor GIS, vă punem la dispoziţie şablonul de mai jos însoţit de specificaţiile privind utilizarea acestuia.

Fişierul *.dwg și restul pieselor din specificații vor fi transmise Biroului GIS din cadrul Delgaz Grid S.A. pentru validarea informaţiei.

Solicitantul validării GIS va primi pe mail confirmarea faptului că datele transmise corespund cerințelor.

Șablon branșamente standard Șablon investiții și branșamente nestandard

Date de contact

Biroul GIS Energie Electrică gis.electricitate@delgaz-grid.ro