Procesul de racordare

Etapele pe care trebuie să le parcurgi pentru a te racorda la reteaua de furnizare energie electrică.

Racordarea la reţeaua de distribuţie a unui nou obiectiv se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public (Ordinul ANRE nr. 59/2013).

Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienți finali noncasnici, prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2500m, poate fi consultată aici.

Rețeaua de distribuție energie electrică

Acestea sunt zonele geografice în care poţi solicita racordarea la rețeaua de distribuție energie electrică.

Emiterea avizelor

Pentru obţinerea avizului, vă rugăm să completați unul dintre formularele de cerere disponibile. Cererea completată, însoţită de documentele specificate în cerere se va depune la Delgaz Grid S.A. Tarife ATR şi AA

Aviz de amplasament

Documentaţia necesară emiterii AA pentru construcţii noi de orice fel, cuprinde, după caz:

 1. Cerere chestionar pentru aviz de amplasament pentru consumator casnic sau cerere chestionar pentru aviz de amplasament pentru agent economic
 2. Studiu de coexistenţă pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reţeaua electrică a obiectivului sau instalaţiei pentru care se solicită AA
 3. Certificatul de urbanism, în copie
 4. Plan de încadrare în teritoriu, la scară, în 2 exemplare, vizat de către emitentul certificatului de urbanism, anexă la certificatul de urbanism
 5. Plan de situaţie, respectiv plan privind construcţiile subterane, la scara 1:500 (1:1000, 1:2000 pentru reţele, conducte, cabluri, etc.), cu amplasamentul obiectivelor investiţie, ce face parte din documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în copie, în două exemplare. Dacă este cazul se anexează planuri cu trasee, profiluri şi/sau secţiuni. Din acestea trebuie să rezulte clar coordonatele viitoarei construcţii sau instalatii, în plan orizontal şi vertical faţă de puncte de reper fixe existente în teren şi să poată fi stabilită poziţia faţă de reţelele electrice din zonă.
 6. Dovada achitării tarifului pentru emiterea AA
 7. Alte date suplimentare care pot fi solicitate dacă este nevoie

Cererea şi documentaţia anexată acesteia se depun de client sau de împuternicitul legal, direct sau se trimit prin poştă, la centrele teritoriale de relaţii cu clienţii ale Delgaz Grid S.A.

Tarife aplicabile

Tarife de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare şi a avizelor de amplasament Consultă tarifele

Aviz tehnic de racordare

Documentaţia necesară emiterii ATR are o structură ce depinde de categoria de utilizator şi va cuprinde, după caz:

 1. Certificatul de urbanism, în termen de valabilitate, în copie
 2. Copie după avizul de amplasament, eliberat anterior de Delgaz Grid S.A., dacă este cazul
 3. Copie după ATR, eliberat anterior, dacă este cazul
 4. Actele de deţinător al terenului, de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă a terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de consum/producere pentru care se solicită ATR, în copie şi în original, care se restituie. În cazul spaţiilor închiriate este necesar acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice
 5. Plan de situaţie la scara 1:500 (scara 1:1000 pentru amplasamente izolate), întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă a locului de consum și/sau de producere, pentru construcțiile noi sau pentru construcțiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcțiile existente care nu se modifică este suficientă schița de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziția locului de consum și/sau de producere
 6. Actele societăţii, după caz: certificat de înmatriculare, cod fiscal sau certificat de înregistrare, în copie şi în original, care se restituie
 7. Studiul de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică, avizat de operatorul de reţea, dacă este cazul
 8. Alte elemente necesare pentru clarificarea situaţiei locului de consum. În cazul spaţiilor închiriate este necesar şi acordul notarial pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice
 9. Autorizaţia de construire a obiectivului, în termen de valabilitate, în copie, când se solicită racordarea unei organizări de şantier

Cererea şi documentaţia anexată acesteia se depun de client sau de împuternicitul legal, direct sau se trimit prin poştă, la centrele teritoriale de relaţii cu clienţii ale Delgaz Grid S.A.

Racordarea la reţea a capacităţilor de producere a energiei din surse regenerabile

 1. Lista operatorilor economici cu avize tehnice de racordare
 2. Lista operatorilor economici care au contracte de racordare la rețea
 3. Lista operatorilor economici care au contracte de racordare la retea_mod

Tarife aferente serviciilor prestate

Tarife